Joi, 25 IULIE 2024

Imbunatatirea calitatii serviciilor furnizate de catre Primaria Curtea de Arges

Denumirea proiectului: “Imbunatatirea calitatii serviciilor furnizate de catre Primaria Curtea de Arges, prin implementarea sistemelor integrate de management”

Valoarea proiectului :  394.314,60 lei

Perioada de implementare : 26.04.2010-25.10.2011

Sursa de finantare: Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea calităţii si eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare, Domeniul major de intervenţie 2.2- Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor, Operaţiunea - Introducerea şi menţinerea în funcţiune a sistemelor de management, inclusiv ISO şi EMAS”;

Obiectiv general: Creşterea calităţii şi eficienţei serviciilor publice prin implementarea unui sistem de management integrat în municipiul Curtea de Argeş. Prin implementarea acestui proiect de finanţare se va realiza obiectivului general al domeniului major de intervenţie 2.2. “Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor” care se concentrează pe calitatea furnizării serviciilor publice.

Scop: Îmbunătăţirea calităţii serviciilor furnizate de către Primăria Curtea de Argeş, prin implementarea sistemelor de management calitate – mediu-sănătate şi securitate ocupaţională. Prin acest proiect se urmăreşte creşterea capacităţii administrative şi modernizarea Consiliului Local al Municipiului Curtea de Argeş. Implementarea acestui sistem integrat de management va conduce la reducerea costurilor, o mai bună utilizarea a resurselor umane, logistice, financiare, de care dispune autoritatea, creşterea performanţelor angajaţilor săi prin instruirea acestora în domeniul managementului calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii în muncă, cunoaşterea de către aceştia a politicii instituţiei, procedurilor de lucru instituite prin manualul calităţii, creşterea gradului de responsabilizare a funcţionarilor în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, debirocratizarea prin implementarea unui sistem de managemnt al documentelor.

Obiectiv specific 1: Implementarea şi certificarea unui sistem integrat de management calitate–mediu-sănătate şi securitate ocupaţională, la nivelul Consiliului Local al Municipiului Curtea de Argeş, coroborat cu un program informatic de management al documentelor, ceeea ce va permite creşterea calităţii actului administrativ, a transparenţei, eficienţei şi eficacităţii în utilizarea fondurilor publice.

Obiectiv specific 2: Promovarea modernizării în administraţia publică locală din municipiul Curtea de Argeş, prin specializarea angajaţilor primăriei în domeniul managementului calităţii-mediului-sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, ceea ce va determina motivarea şi mobilizarea acestora în direcţia inovaţiei şi în oferirea de servicii publice de calitate.

Stadiul proiectului: finalizat

Durata derularii proiectului: 26.04.2010-25.10.2011.

 

Prin implementarea proiectului „Îmbunătăţirea calităţii serviciilor furnizate de către Primăria Curtea de  Argeş, prin implementarea sistemelor integrate de management”, Cod SMIS 10574, Primăria Curtea de Argeş beneficiază de un soft de management al documentelor care permite organizarea şi prelucrarea informaţiei în timp util prin: controlul accesului la informaţie, gestiunea documentelor în cadrul bibliotecii electronice, înregistrarea automată a documentelor în registrul intrări/ieşiri şi managementul fluxului de documente. Prin introducerea unei interfeţe electronice se asigură atât accesul facil, rapid şi neîngrădit tuturor cetăţenilor şi mediului de afaceri din Municipiul Curtea de Argeş la documente de interes public, cât şi tratamentul egal în ceea ce priveşte depunerea şi procesarea cererilor sau petiţiilor.